ZAKRES USŁUG

PRAWO CYWILNE 

Kancelaria prowadzi sprawy z szeroko pojętego prawa cywilnego z następujących zakresów:

 • prawo rzeczowe

Służymy pomocą w sprawach związanych m. in. z prawem własności, jej ochroną i uregulowaniem stanu prawnego, zasiedzeniem nieruchomości, zniesieniem współwłasności, posiadaniem oraz służebnościami gruntowymi i osobistymi

 • prawo zobowiązań

Kancelaria oferuje pomoc w dochodzeniu na drodze postępowania sądowego roszczeń wynikających m. in. z umów sprzedaży, robót budowlanych, najmu, czy umowy o dzieło. Udzielamy konsultacji przy sporządzaniu umów i czuwamy nad ich finalizacją. Oferujemy również prowadzenie spraw związanych z zadośćuczynieniem i odszkodowaniem z tytułu szkody na osobie i mieniu, a także w sprawach konsumenckich

 • prawo spadkowe

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa spadkowego, obejmującego w szczególności stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia, sporządzenie testamentu, wykonanie zapisu.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie prawa rodzinnego w następujących sprawach:

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku między byłymi małżonkami
 • dochodzenie alimentów
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • ubezwłasnowolnienie
 • przysposobienie
 • ustalenie ojcostwa

PRAWO KARNE

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego. Reprezentujemy w postępowaniu karnym, wykroczeniowym, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego, we wszystkich instancjach. Świadczona pomoc obejmuje również postępowanie wykonawcze

 

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Do naszych głównych celów należy wsparcie podmiotów gospodarczych, przejawiające się w:

 • reprezentacji w sporach sądowych, dochodzeniu należności na etapie przedsądowym,
 • udzielaniu porad i sporządzaniu umów handlowych,
 • rejestracji i przekształcaniu spółek handlowych oraz zgłaszaniu nowo powstałych podmiotów lub zmian wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • prowadzeniu spraw z zakresu postępowania upadłościowego i naprawczego